Τράπεζα Αίματος του Συνδέσμου :  Αρ. Μητρώου Συλλόγων Εθν. Μητρ. Αιμοδ.:  14451

Στη σελίδα αυτή θα εμφανίζονται προσφορές διαφόρων εταιρειών ή επαγγελματιών προς τα μέλη του Συνδέσμου μας με επίδειξη της σχετικής κάρτας μέλους του Συνδέσμου.

Επίσης θα αναγράφονται όλες οι προσφορές – δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων προς το Σύνδεσμό μας στα πλαίσια της διαφάνειας του τρόπου λειτουργίας και εξασφάλισης  οικονομικών πόρων.